ทนายความ นวพล ทนาย ปรึกษากฎหมายฟรี คดีความทุกประเภท

Engine by สยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
      
 
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : จดทะเบียน , จดทะเบียนบริษัทอ่าน 9580 / ความคิดเห็น 29
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
 • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
 • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : จดทะเบียน , จดทะเบียนบริษัท
7/7/2554 11:07:00

    การ จดทะเบียน จัดตั้งบริษัทจำกัดภายในหนึ่งวัน


ในการ จดทะเบียน จัดตั้งบริษัท ถ้าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการ
จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและ จดทะเบียน ตั้งบริษัทไป
พร้อมกันภายในวันเดียวก็ได้


1. จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน


2. ประชุม จดทะเบียน ตั้งบริษัท เพื่อพิจารณากิจการต่างๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1108 โดยมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม (มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้)และผู้เริ่มก่อการ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคน ให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมกันนั้นจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิผ้เูริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นุทั้งหมด


3. ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท


4. กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สีิ่บห้า ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได้ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนได้ชำระเงินค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ข้อมูลที่ต้องใช้ในการ จดทะเบียน จัดตั้งบริษัทจำกัด


1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)
2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้ง
สำนักงาน, E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ


3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า


4. ทุน จดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)


5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้


6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน


7. อากรแสตมป์ 200 บาท


8. ข้อบังคับ (ถ้ามี)


9. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน


10. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ


11. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)


12. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน


13. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน


14. ตราสำคัญ


15. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่/สาขา


บริษัทจะไม่ จดทะเบียน ตราสำคัญของบริษัทก็ได้ หากว่าอำนาจกรรมการไม่ได้กำหนดให้ต้องประทับตราสำคัญด้วย


เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการ จดทะเบียน จัดตั้งบริษัทจำกัด

1. คำขอ จดทะเบียนบริษัท จำกัด (แบบ บอจ.1)


2. แบบคำรับรองการ จดทะเบียนบริษัท จำกัด


3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท


4. รายการ จดทะเบียน จัดตั้ง (แบบ บอจ.3)


5. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)


6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)


7. แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ครบกำหนด

8. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตังบริษัท ้ เพื่อประกอบธุรกจจากหนวยงานที่เกยวข้อง ิ ี่
(ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการข้อมูลเครดิต บริหารสินทรัพย์ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล
หรือกิจการห้องเย็น)


9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)


10. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการ


ที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ


11. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท


12. สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)


13. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น


14. กรณีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนหรือกรณีมีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนแต่คนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีี่สัญชาติไทยทุกคนส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่ชำระแล้วของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้


14.1 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ


14.2 เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรอง หรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น หรือ


14.3 สำเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น


15. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ


16. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป


17. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน


18. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)


19. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยนื่ ขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ ด้วย)สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียนให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

 ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด : 29
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
 • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
 • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 1
3/5/2555 15:38:00

ขั้นตอนการเลิก

บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
1 เลิกโดยผลของกฎหมาย


(1) กรณีข้อบังคับกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น


(2) ตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น


(3) ตั้งบริษัทเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้ว


(4) บริษัทล้มละลาย


 2 โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเมื่อผู้ถือหุ้นลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท


 3  เลิกโดยคำสั่งศาล

ขั้นตอน

1 บริษัทจำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกัน บริษัทจะยังคงตั้งอยู่เพื่อการชำระบัญชี การเลิกบริษัทกรณีอื่นนอกจากล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีของบริษัทให้เสร็จสิ้นไป เช่น การรวบรวมทรัพย์สิน ชำระหนี้ ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่กรรมการได้ออกไปในการดำเนินกิจการค้าแทนบริษัท หากมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนและเฉลี่ยเป็นกำไรในระหว่างผู้ถือหุ้น และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อได้จด


2. ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอและยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัท


3. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย


4. ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)


ขั้นตอนตาม 2-4 ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันทเี่ ลิกบริษัท


ข้อมูลที่ต้องใช้


1. วันที่เลิกบริษัท


2. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และอายุของผู้ชำระบัญชี


3. อำนาจผู้ชำระบัญชี


4. ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี


เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิก

 


1. แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)


2. รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2) *ผู้ชำระบัญชีต้องลงลายมือชื่อทุกคน*


3. สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้เลิก)


4. สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีมติตั้งผู้ชำระบัญชีหรือกำหนดอำนาจผู้ชำระบัญชีเป็นอย่างอื่น โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชีมิใช่กรรมการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก หรือกำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชีเป็นอย่างอื่นซึ่งมิใช่อำนาจของกรรมการตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

5.ใช้เฉพาะกรณีที่สำนักงานของผู้ชำระบัญชีมิใช่ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)


6. สำเนาใบมรณะบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)


7. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคน


8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)


9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยนื่ ขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและปิดอากรแสตมป์ ด้วย)

สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอยางน้อย ่หนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รูปประจำตัว
โอโจ้
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 2
18/6/2555 11:07:00

  ต้องการย้ายที่ทำการ สำนักงานใหญ่ครับ ย้ายจากจังหวัดหนึงไปยังอีก จังหวัดหนึ่งต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

รูปประจำตัว
ทนายความ นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 3
18/6/2555 11:17:00

  สวัสดีครับ

ต้องประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนครับ จากนั้นก็จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและแก้ไขที่อยู่ครับ

รูปประจำตัว
ไท
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 4
19/6/2555 14:57:00

จดทะเบียนเปลี่ยนกรรมการต้องประกาศหนังสือพิมพ์กี่วัน

รูปประจำตัว
นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 5
19/6/2555 15:05:00

  ต้องประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นเวลา ๑๕ วัน

รูปประจำตัว
ไอออน
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 6
20/6/2555 14:26:00

ในการเรียกประชุมต่างๆ สามารถส่งหนังสือเรียกประชุมไปที่ตามที่อยู่ในทะเบียนของผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
 • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
 • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 7
20/6/2555 14:31:00

สามารถส่งหนังสือเรียกประชุมไปตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นได้

รูปประจำตัว
ออ
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 8
21/6/2555 15:57:00

 จดทะเบียนตั้งบริษัท ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าใด

รูปประจำตัว
นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 9
21/6/2555 16:00:00

 ๕,๐๐๐ บาทต่อทุน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทครับ และมีค่าอื่นๆอีกตามที่แจ้งไว้ในกระทู้ด้านบนครับ

รูปประจำตัว
ตะวัน
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 10
23/6/2555 10:47:00

  จะจดเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ขอ บริษัท ต้องการเพิ่มทำจำนองทรัพย์สินเข้าไปใหม่ เราต้องระบุว่าอย่างไรในแบบคำขอ

รูปประจำตัว
จดทะเบียน,จดทะเบียนบริษัท
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 11
23/6/2555 10:50:00

ระบุว่า "โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น"

ในแบบเพิ่มเติมวัตุประสงค์หลังถ้อยคำที่ว่าประกอบกิจการครับ

 

 

 

 

รูปประจำตัว
แฮ้คเลอร์
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 12
25/6/2555 9:39:00

  กรณีมีต่างชาติถือหุ้น ๔๐ % ขึ้นไปหรือ เป็นกรรมการ บริษัท ในการจดทะเบียน ต้องทำอย่างไรครับ หรือเราจะจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น ๑๐๐% เป็นต่างชาติได้ไหมครับ

รูปประจำตัว
จดทะเบียน,จดทะเบียนบริษัท
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 13
25/6/2555 9:41:00

 ต้องแสดงที่มาของเลินให้ตรงกับจำนวนที่เราถือหุ้นครับ ว่ามีเงินได้ที่เอามาซื้อหุ้นได้อย่างไร เช่นทำงานหรือมีเงินฝากอยู่ก่อนแล้ว ส่วนกรณีจดทะเบียนเป็นบริษัทต่างประเทศคือต่างชาติถือหุ้น ๑๐๐ % ก็ทำได้ครับ

รูปประจำตัว
วินัย
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 14
26/6/2555 9:58:00

 ห้างหุ้นส่วนจำดจะจดทะเบียนโดยที่ไม่ต้องจดทะเบียนตราประทับด้วยได้ไหมครับ

รูปประจำตัว
จดทะเบียน ,จดทะเบียนบริษัท
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 15
26/6/2555 9:59:00

สามารถทำได้ครับ

รูปประจำตัว
แฮ้คเลอร์
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 16
27/6/2555 9:16:00

ถามต่อนะครับ แล้วเอกสารต่างๆที่สามารถแสดงถึงที่มาของเงินที่เอามาซื้อหุ้นในบริษัทได้นั้น เป็นเอกสารแบบไหนได้มาอย่างไรครับ ช่วยอธิบายหน่อยครับ

รูปประจำตัว
จดทะเบียน,จดทะเบียนบริษัท
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 17
27/6/2555 9:18:00

 เช่นถ้ามีเงินฝากในธนาคารก็ขอเสตทเม้นจากธธนาคารสาขาที่คุณเปิดบัญชีอยู่ครับ ถ้าหากได้รับเงินเดือน ก็ให้ทำเป็นหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดครับ ระบุว่า ทำงานตำแหน่งอะไร ได้เงินเดือนกี่บาทครับ

รูปประจำตัว
ถวิล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 18
28/6/2555 9:44:00

อยากทราบเรื่อง หุ้นบุริมสิทธิ์ว่าคืออะไรครับ

รูปประจำตัว
จดทะเบียน,จดทะเบียนบริษัท
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 19
28/6/2555 9:54:00

หุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหุ้นที่ให้สิธิแก่ผู้ถิอหุ้นประเภทนี้มากกว่าผู้ถือหุ้นประเภทสามัญครับ เช่นระบุในเรื่องของการได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญหรือการนับคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เช่น หุ้นสามัญมีคะแนนเสียง ๑ หุ้นต่อ ๑ เสียงลงมติแต่หุ้นบุริมสิทธิ์สามารถระบุว่า หุ้นบุริมสิทธิ์มีคำแนนเสียง ๒ หุ้นต่อ ๑ เสียงลงมติครับ

รูปประจำตัว
แวว
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 20
29/6/2555 10:49:00

   ตอนนี้มีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยู่อยากเปลี่ยนเป็นบริษัทได้หรือไม่

จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด : 29

เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ กรุณา "เข้าสู่ระบบ" ก่อน เข้าสู่ระบบ
 
Online:  2
Visits:  1,420,888
Today:  198
PageView/Month:  36,473