สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

 


บทความล่าสุด

 

ข่าวสารหรือบทความ
  • มาตรา 5 ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคน ต้องกระทำโดยสุจริตมาตรา 702 อันว่าจำนองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้จำนองเอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนองผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้ ...

บทความแยกตามประเภทคดี

ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจเปล่า ต่อมามีการจำนองและโอนขายที่ดินจะทำอย่างไรได้หรือไม่

27 กุมภาพันธ์ 2560

มาตรา 5 ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคน ต้องกระทำโดยสุจริตมาตรา 702 อันว่าจำนองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้จำนองเอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนองผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้ ...

เผาทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้างร่วมอยู่ด้วย

23 กุมภาพันธ์ 2560

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 217 ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทมาตรา 218 ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้(1) โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยู่อาศัย(2) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ทำสินค้า(3) โรงมหรสพหรือสถ ...

รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

20 กุมภาพันธ์ 2560

มาตรา 65ตรี รายการต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิ(1) เงินสำรองต่าง ๆ นอกจาก(ก) เงินสำรองจากเบี้ยประกันเพื่อสมทบทุนประกันชีวิตที่กันไว้ก่อน คำนวณกำไรเฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 65 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบี้ยประกันภัยซึ่งเอาประกันต่อออกแล้วในกรณีต้ ...
 

ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มรดกของพ่อ เจ้าหนี้นำหนังสือรับสภาพหนี้ไปฟ้องล้มละลายได้หรือไม่

11 กุมภาพันธ์ 2560

สวัสดีครับ วันนี้นำเสนอคดีล้มละลายซึ่งผู้เป็นลูกหนี้เป็นฝ่ายชนะคดีครับ จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ เรื่อง บิดาของจำเลยลูกหนี้ไปก็หนี้ขึ้นมา ก่อนที่ตนเองจะเสียชีวิตครับ ครั้นต่อมา บิดาของลูกหนี้เสียชีวิตขึ้นมาจริงๆแล้ว ปรากฎว่ามียอดหนี้คงค้างชำระอยู่ที่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทครับ ต่อมาเจ้าหนี้เมื่อทราบเรื ...
 

กรณีต้องจ่ายค่าทำงานวันหยุดพักผ่อนประจำปีหากจะเลิกจ้าง

20 กุมภาพันธ์ 2560

มาตรา ๓๐ ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันทำงานโดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันในปีต่อมานายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหกวันทำงานก็ได้นายจ้างและล ...

ไมไ่ด้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทยจะฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทยได้หรือไม่

21 กุมภาพันธ์ 2560

มาตรา ๑๖ ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใดทั้งเครื่องหมายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้านั้น ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น และมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทร ...

ตำรวจปฎิบัติหน้าที่มิชอบ ฟ้องที่ศาลใด

4 กุมภาพันธ์ 2560

 ลูกสาวอายุ ๑๗ ปี ถูก วัยรุ่นแถวบ้านเดียวกัน ล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำเรา ต่อมาได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ในตอนแรก ตำรวจร้อยเวรพยายามไกล่เกลี่ย แต่ผู้เสียหายไม่ยอม ต่อมาจึงมีการแจ้งข้อหาแก่ผุ้ทำผิด และในวันแจ้งข้อหา ตำรวจบอกว่า รอซัก ๑ เดือน จะทำสำนวนส่งอัยการฟ้องศาลต่อไป จากนั้นก็ ...

ความรู้เบื้องต้น การค้าระหว่างประเทศ

2 กุมภาพันธ์ 2560

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงมีหลายกฎหมายครับ เพียงแต่คดีที่ขึ้นสู่ศาลจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับขนของทางทะเล ซึ่งในที่นี้ขอให้นึกถึงโครงสร้างดังนี้ครับ ก)ความหมายของกฎหมายนี้ ข)กฎหมายนี้ใช้บังคับกับใครบ้าง ค)สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญารับขนของทางทะเล ง)ข้อยกเว้นความรับผิด ครับ นอกจากนี้ ...

การหาเสียงเลือกตั้งที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

2 กุมภาพันธ์ 2560

      ในการหาเสียงเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้สมัครกระทำการหรืออาศัยผู้ใดกระทำการเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใดด้วยวิธีการดังนี้ (๑) จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ...

 
Online:  4
Visits:  2,204,161
Today:  332
PageView/Month:  17,102